به دلیل عملیات نگهداری سیستم امکان استفاده از سیستم اتوماسیون میسر نمی باشدآغاز عملیات : 01:00 بامداد

پایان عملیات : 02:30 بامداد